Στην Kaizen Group, οι έμπειροι και καταρτισμένοι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν:

1) να υλοποιήσουν ένα project ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτου ολοκληρωμένα, από την ιδέα και τον σχεδιασμό, μέχρι την κατασκευή και τη λειτουργία

2) να συμμετάσχουν στην υλοποίησή του, αναλαμβάνοντας να εκτελέσουν μέρος ή μέρη της διαδικασίας που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του.

Η πολυετής εμπειρία μας, μας καθιστά ικανούς να αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό, την οργάνωση, τον έλεγχο και την επίβλεψη όλων των επιμέρους σταδίων που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκεκριμενοποίηση των στόχων και ορισμό των αναγκών που θα καλύψει η κατασκευή

Αποσαφήνιση τεχνικών προδιαγραφών

Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός

Δημιουργία της ομάδας που θα αναλάβει την υλοποίηση

Σύνταξη προμελετών και μελετών

Βελτιστοποίηση μελετών

Έλεγχος κόστους και ποιότητας υλικών

Προμήθεια των υλικών

Επίβλεψη εργασιών, χρονοδιαγράμματος και χρηματορροών

Σύνταξη αναφορών προόδου για τον πελάτη σε τακτά χρονικά διαστήματα

Έλεγχος και επίβλεψη των διαδικασιών παράδοσης του έργου

Για την εκπόνηση ενός έργου χρησιμοποιούμε σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης, ώστε να ικανοποιούμε και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.

Ο συντονισμός ανθρώπινων και υλικών πόρων, η ακριβής γνώση των αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη, η τήρηση των όρων του συμβολαίου, του ορισμένου χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού, είναι για εμάς πρωταρχικής σημασίας.

Διαθέτουμε την εμπειρία, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ζητήματα με τρόπο γρήγορο, πρακτικό και αποτελεσματικό, φροντίζοντας οι λύσεις να είναι οικονομικά αποδοτικές και να μην ξεφεύγουμε από τον προϋπολογισμό.